Ringkasan Eksekutif

Buku ini ditulis dengan mengambil kira amalan terbaik teknik dan kaedah yang digunakan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan sistem aplikasi. Buku ini menyediakan panduan dalam proses pembangunan sistem aplikasi dengan memberi fokus kepada bagaimana melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut dan apakah serahan yang perlu dihasilkan pada setiap fasa kitar hayat pembangunan sistem. Proses pembangunan sistem aplikasi yang diperkenalkan dalam buku ini dikenali sebagai Buku Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA).

Metodologi KRISA meliputi 6 fasa utama yang perlu difahami, diguna pakai dan dilaksanakan oleh agensi. Setiap fasa menerangkan aktiviti, teknik dan pendekatan, serta dokumentasi serahan. Rajah 1 Rangka Kerja Panduan Kejuruteraaan Sistem Aplikasi Sektor Awam dan Jadual 1 menyenaraikan fasa, aktiviti dan dokumen serahan.

 

Rajah 1: Rangka Kerja Panduan Kejuruteraaan Sistem Aplikasi Sektor Awam

Beberapa pertimbangan utama perlu diambil kira bagi menjamin kejayaan pelaksanaan projek pembangunan sistem aplikasi, di samping memastikan sistem aplikasi yang dibangunkan adalah berkualiti dan memenuhi keperluan pengguna. Pertimbangan- pertimbangan tersebut adalah:

a) Tadbir Urus Pengurusan Projek ICT

b) Penglibatan Pemegang Taruh

c) Pengurusan Kawalan Pindaan

d) Jaminan Kualiti Perisian (SQA)

e) Faktor Keselamatan ICT

f) Kepentingan Pengukuran Saiz Sistem


Jadual 1: Rangka Kerja Metodologi Kejuruteraan Pembangunan Sistem Aplikasi

  Fasa Aktiviti Dokumen Serahan
F1 Permulaan dan Keperluan Projek [F1.1] Penyediaan Pelan Pembangunan Sistem
[F1.2] Penentuan Keperluan Bisnes
[F1.3] Pemodelan Fungsi Bisnes
[F1.4] Pemodelan Proses Bisnes
[F1.5] Penyediaan Spesifikasi Keperluan Bisnes

D01 Pelan Pembangunan Sistem

D02 Spesifikasi Keperluan Bisnes (BRS) 

F2  Analisis [F2.1] Pemodelan Use Case (Fungsian)
[F2.2] Pemodelan Fungsi Sistem (DFD)
[F2.3] Pemodelan Keperluan Data (ERD)
[F2.4] Pemodelan Proses Sistem
[F2.5] Penentuan Keperluan Bukan Fungsian
[F2.6] Penyediaan Spesifikasi Keperluan Sistem
D03 Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS)
F3   Reka bentuk

[F3.1]Reka bentuk Arkitek
[F3.2]Penentuan Teknologi
[F3.3]Reka bentuk Pangkalan Data
[F3.4]Reka bentuk Antaramuka Pengguna
[F3.5]Reka bentuk Transaksi Sistem
[F3.6]Penyediaan Spesifikasi Reka bentuk Sistem

Migrasi Data
[F3.7]Penyediaan Pelan Migrasi Data
[F3.8]Reka bentuk dan Penyediaan Spesifikasi Migrasi Data

Integrasi Data
[F3.9]Penyediaan Pelan Integrasi Sistem
[F3.10]Reka bentuk dan Penyediaan Spesifikasi Integrasi Sistem

D04 Spesifikasi Reka bentuk Sistem (SDS)

D05 Pelan Migrasi Data

D06 Spesifikasi Migrasi Data

F4   Pembangunan [F4.1] Pembangunan Pangkalan Data
[F4.2] Pengaturcaraan Aplikasi
[F4.3] Pengujian Sistem

D09 Dokumentasi Pangkalan Data

D10 Dokumentasi Kod Sumber

D11 Laporan Ujian Sistem

F5   Pengujian [F5.1] Penyediaan Pelan Induk Pengujian
[F5.2] Penyediaan Dokumentasi Persediaan Ujian
[F5.3] Penyediaan Pelan Ujian (UAT dan PAT)
[F5.4] Ujian Penerimaan Pengguna (UAT)
[F5.5] Ujian Penerimaan Provisional (PAT)
[F5.6] Penyediaan Laporan Ujian Penerimaan
 D12 Pelan Induk Pengujian

D13 Pelan Ujian Penerimaan (UAT/PAT)

D14 Laporan UAT/PAT

F6   Pelaksanaan  [F6.1] Pelaksanaan Migrasi Data
[F6.2] Ujian Penerimaan Akhir (FAT)
[F6.3] Penyediaan Manual Pengguna
[F5.4] Serahan Sistem Aplikasi

D15 Laporan Migrasi Data

D16 Laporan Penamatan Ujian

D17 Manual Pengguna Sistem

D18 Laporan Serahan Sistem